Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do naszego farmaceuty: 618 408 096

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem {aptekapoznanska.pl}

Sprzedawca: {Apteka Krzyżowniki s.c. ul. Sianowska 151a 60-453 Poznań }

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

Pod numerem telefonu: {+48 61 840 80 96} (koszt połączenia według taryfy operatora).

Korzystając z adresu poczty elektronicznej:  apteka.poznanska@poczta.onet.pl

Administratorem danych osobowych przetwarzanych  z godnie z postanowieniami niniejszego regulaminu  jest Usługodawca.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu treści  i ich aktualizacji i poprawiania .

Zezwolenie na prowadzeni apteki ogólnodostępnej zostałowydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w roku 2003  nr zezwolenia 42/2003  WIF.PO.A8240.I/42/2003

§1 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin apteki  internetowej

Apteka Internetowa – serwis internetowy pod adresem {aptekapoznanska.pl}, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.

Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej aptekapoznanska.pl

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Aptece Internetowej której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego apteki.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem {aptekapoznanaska.pl}

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem apteki Internetowej .

Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w aptece Internetowej.

Wszystkie Towary oferowane w aptece internetowej są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

 1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
 3. Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3 Ceny

Wszystkie ceny podane w aptece internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem  apteki intermnetowej o.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT.

 1. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Płatność transferem za pośrednictwem PayU
 2. Rachunek Sprzedawcy:
  1. Bank: mBank
  2. Numer Rachunku 66 1140 2017 0000 4002 1143 5957

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:
 3. Inpost Paczkomaty
 4. Przesyłki kurierskie
 5. Poczta Polska
 6. Odbiór osobisty
 7. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 21 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 8. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
  1. dostawa kurireska 15zł , powyżej 199złotych zamówieia dostawa o.oozłotych
  2. Inpost Paczkomaty 9 złotych , zamowienie powyżej 150 złotych dostawa 0,00złotych
  3. poczta polska 13 złotych zamowienie powyżej 199,00złotych dostawa 0.00złotych
  4. odbiór osobisty 0,00złotych .
 9. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.Sprzedawca dokona wszlkich starań aby zamówienie zostało zrealizowane jak najszybciej jest to mozliwe.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
  1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
  2. W takiej sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartych po 25 grudnia 2014r. zgodnia z art.68 ust 31 oraz 3m ustawy z dnia 6 września 2001 roku -Prawo farmaceutyczne(Dzu 2008r nr 45, poz 271 z póź. zmianami)Produkty będące produktami leczniczymi wydawanymi z apteki ogólnodostęnej lub punktu aptecznego wramach wysłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi.Zastrzeżenie o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy produktu leczniczego , zwracane aptece ogólnodostęnej lub punktowi aptecznemu z powody wady jakościowej, nie właściwgo wydania lub sfałszowanego produktu leczniczego 

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta na przykład:
 5. Pisemnie na adres Sprzedawcy: {Apteka Krzyżowniki }, {60-453 Poznań  ul. Sianowska 151a 
 6. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: {biuro@aptekapoznanska.pl}
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty.
 9. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Od 2004 roku na rynku

Fachowe doradztwo

Darmowa wysyłka od 150 zł

Certyfikowane produkty

Atrakcyjne ceny

Nie wiesz, na co się
zdecydować?

Zapytaj nas!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Zadzwoń do nas, napisz e-maila lub skorzystaj
z live chata.

618408096 618 408 096

aptekapoznanska@aptekapoznanska.pl aptekapoznanska@aptekapoznanska.pl